• Aktuality

Aktuality

25. června 2021

Organizace výuky a studia (25. 6. 2021)

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Akademickou obec o vývoji průběžně informuje a informace aktualizuje. UK se řídí a bude řídit doporučeními příslušných orgánů a je připravena na vývoj promptně reagovat. 1


Překlady do Českého znakového jazyka (ČZJ) naleznete v poznámkách - jsou označeny za jednotlivými odstavci. 2

Základní informace - Zkouškové období a výuka

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. června 2021, které tvoří přílohu č. 7 usnesení vlády č. 532 a upravuje omezení v oblasti školství s účinností od 8. června 2021 do odvolání 3


se omezuje:

 1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že: 

    a. 

  účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (více viz níže)

    b. 

  při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru a

    c. 

  účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 2000 v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že

  1. všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodě 8, 

  2. všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž vzdálenost usazených účastníků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m 


Podmínky pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci – čl I bod  8: 4

  a. 

osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  b. 

osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  c. 

osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží že u očkování uplynulo

 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

 2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 

 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

  d. 

osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

  e. 

osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

  f. 

osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

  g. 

osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy nebo školského zařízení;


účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání. Jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní. 5


To znamená: 6

Sjednocují se všechny možnosti prokazování negativního testu na COVID -19 nebo jeho náhrady, tedy i vysoké školy mohou akceptovat všechna potvrzení o testu, očkování a prodělání onemocnění.

K předložení čestných prohlášení a potvrzení o provedení antigen testů je nutno dodržet lhůtu 72 hodin od provedení testu. Včas předložená čestná prohlášení i potvrzení o negativním výsledku testu platí 7 dní od provedení testu.


Vysoká škola může akceptovat tyto varianty samotestování: 7      

 • preventivní antigenní samotest provedený osobou na místě 

 • antigenní samotest absolvovaný v rámci povinného testování zaměstnanců, a který byl poskytnut zaměstnavatelem, nejdéle před 72 hodinami. To lze doložit: potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením

 • antigenní samotest absolvovaný v rámci povinného testování žáků ve škole nebo školském zařízení nejdéle před 72 hodinami. To lze doložit: čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy nebo školského zařízení.

V případě, že se bude jednat o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, je možné prodloužit lhůtu prokazování splnění podmínek na jedenkrát za 7 dní.


Od 1. června je možné realizovat zpěv jako stěžejní součást studijního programu, nově za osobní přítomnosti nejvýše 30 studentů v místnosti. 8


Sportovní činnosti – čl. I  bod 6) 9

Pokud je sportovní činnost stěžejní součástí studijního programu je možné ji konat ve vnějších prostorech a ve vnitřních prostorech bez omezení.

Sportovní činnost jako součást vzdělávání je ve vnějších prostorech bez omezení a ve vnitřních prostorech za přítomnosti maximálně 30 osob.


Ochrana dýchacích cest

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. června 2021, které tvoří přílohu č. 2 usnesení vlády č. 532 se povinnost nosit respirátory v prostorách vysoké školy s účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání nevztahuje na: 10


 • studenty  a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), 

 • žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (rozestup 1, 5 metrů) s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje,

 • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje,

 • zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry. 


To  znamená:11

Povoluje se odložení ochrany dýchacích cest v průběhu výuky i zkoušení na vysokých školách za specifických podmínek dle bodu 3 MO č.j. MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN, s výjimkami pro  Jihočeský kraj, Liberecký kraj a Zlínský kraj), přičemž za akademického pracovníka lze v tomto smyslu považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení.


Prezenční zápisy do studia

Prezenční zápisy do studia lze dle  mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21. června 2021, které tvoří přílohu č. 1 usnesení vlády č. 575 konat od 26.6. 2021 za současného splnění těchto podmínek:12

 • maximálně 500 osob ve vnitřních prostorech,

 • po celou dobu používat respirátor nebo obdobný prostředek,

 • je-li přítomno více než 10 osob, zúčastněné osoby musí prokázat, že splňují tyto podmínky (bod I/16)


  a. 

osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  b. 

osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  

  c. 

osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo

 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

 2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, 

nebo

  d. 

osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o dokončeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení) že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, nebo

  e. 

osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

  f. 

osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

  g. 

 osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo 

  h. 

osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test nastanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen prosebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy,13

Akademické obřady

Od 1. června 2021 je zahájeno konání promocí v souladu s aktuálními mimořádnými opatřeními vlády.14


Studenti studující studijní programy v cizím jazyce

Za účelem umožnění zahájení studia všech našich studentů byla pro ty přijaté uchazeče, kteří se z objektivních a prokazatelných důvodů nemohou včas fyzicky dostavit, ve Studijním informačním systému zprovozněna možnost distančního zápisu. O této skutečnosti budou uchazeči informováni fakultou. 15


Nový požadavek u žádostí o vízum za účelem vzdělávacích aktivit od 13. 7. 2020 – nový potřebný podklad „Potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit“ je oprávněna vystavit fakulta Univerzity Karlovy svým přijatým uchazečům a zašle spolu s ostatními podklady k dispozici před pohovorem na zastupitelském úřadu. 16


Kurzy celoživotního vzdělávání

Na základě  mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21. června 2021, které tvoří přílohu č. 1 usnesení vlády č. 575 je možné od 26. 6. 2021 konat kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 75 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 2000 osob,  vzdálenost auditoria od přednášejícího/vyučujícího musí být nejméně 2 m.


Podmínky pro účast na kurzu CŽV jsou identické podmínkám účasti a na prezenčním zápisu do studia (viz výše -bodu I/16)


Koleje a menzy

Provoz kolejí

Na základě usnesení vlády č. 433 ze dne 3. 5. 2021 ve spojení s mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví, které tvoří Přílohu č. 1 k tomuto usnesení, se s účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání mimořádného opatření platí, že se nadále zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, avšak s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání tak, jak je výše uvedeno.


I nadále platí, že preventivní testování na kolejích se provádí ode dne 24. dubna 2021. Preventivní test se provádí s frekvencí jedenkrát za 7 dní.


Student, který je ubytován v ubytovacím zařízení vysoké školy, je povinen podrobit se testu při příchodu do ubytovacího zařízení, pokud je v něm osobně přítomen dříve než na vzdělávání na vysoké škole.17


Pokud je v ubytovacím zařízení vysoké školy ubytován student, kterému není jiným mimořádným opatřením umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, nebo student, který se v rámci časového úseku 7 dní neúčastní osobně na vzdělávání, nařizuje se takovému studentovi podrobit se preventivnímu testování v tomto zařízení nebo na vysoké škole. (Pozn.: Povinnost testování se vztahuje i na studenty, kteří jsou na koleji ubytováni, aniž by se účastnili prezenční výuky, a to včetně všech zahraničních studentů – Erasmus i výměnné pobyty. Pokud studenti využili možnost „zapečetění pokoje“, tedy na koleji se osobně nezdržují, nevztahuje se na ně povinnost testu s tím, že tato povinnost jim vznikne v prvním okamžiku, kdy se na koleje vrátí.18


Povinnost testovat se nevztahuje na studenta, pokud: 19

  a. 

prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

  b. 

má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

  c. 

má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.


Při vstupu na koleje bude negativní test kontrolován pověřenou osobou. 20


Pokud se ubytovaný odmítne testovat, případně se prokázat příslušnými dokumenty umožňujícími vstup na koleje, nebude do prostoru kolejí vpuštěn a bude vyzván, aby svoji další osobní přítomnost na kolejích (do doby splnění příslušných podmínek) ukončil, případně aby využil možnosti tzv. zapečetění pokoje (čerpání slevy 50%), nebo ukončení smlouvy o ubytování bez výpovědní lhůty a stornopoplatků.


Ubytovaný se na kolej může opětovně vrátit po absolvování antigenního testu s negativním výsledkem, prokázáním některé z výjimek nebo ukončením účinnosti příslušného usnesení vlády.


Nadále bude uplatňován zákaz návštěv na kolejích.


Menzy

Od 10. května 20201 bude zahájen rozvoz teplých jídel do menz Albertov, Kajetánka, FHS, Právnická, Hvězda, Sport (FTVS). Následně bude vyhodnocen počet prodaných porcí jídel a dle výsledku bude případně další provoz upravován. 21


Výdej průkazů UK

Centra výdeje karet UK fungují v omezeném režimu. Aktuální otevírací dobu všech center najdete na webových stránkách https://cuni.cz/UK-3249.html . 


Rezervační systém v hlavním výdejním centru v Celetné 13 není spuštěn. 22


Chill out zóna UK Point

Chill out zóna v Celetné 13 je otevřena.


Poradny Centra Carolina

Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení. 23


Výcviková střediska

Od 10. května 2021 se otevírají Výcviková střediska UK.


Sportovní centrum Hostivař

Od 10. května se otevírá Sportovní centrum Hostivař pro praktickou výuku, a to za dodržení příslušných hygienických opatření.


V případě jakýchkoliv dotazů v této věci se neváhejte obrátit na .


Rigorózní řízení – změny od 1. 1. 2021

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela Rigorózního řádu Univerzity Karlovy: (odkaz na české a anglické znění): 


Novela výslovně umožňuje uskutečňovat státní rigorózní zkoušky zcela či částečně distančně a dále prodlužuje lhůtu pro vykonání státní rigorózní zkoušky všem uchazečům, kterým tato lhůta měla končit 1. ledna 2021 až 30. června 2021, a to do 1. července 2021.24


Změny v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách (5. 1. 2021)

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela vysokoškolského zákona (č. 495/2020 Sb.), která dovoluje vysokým školám se v mimořádných situacích odchýlit od běžné praxe. Vysoké školy mohou například využívat distanční formu výuky a zkoušek, upravovat harmonogram akademického roku a podmínky přijímacího řízení. 25


V uplynulém roce umožňoval vysokým školám změny ve výuce, přijímacím řízení i v organizaci akademického roku zvláštní zákon (č. 188/2020 Sb.), který byl však aplikovatelný pouze v roce 2020. Nová úprava přináší změny, které bude možné využívat v budoucnu při krizových opatřeních podle krizového zákona, v případě mimořádných opatření nebo v případech, kdy je přítomnost studentů ve škole omezena. Podmínkou je však vydání rozhodnutí Ministerstvem školství, které určí rozsah i dobu, po kterou je možné tyto odchylky využít. 26


MŠMT vydalo toto rozhodnutí pro Univerzitu Karlovu dne 4. ledna 2021. Univerzita může oprávnění využívat do 31. března 2021 v plném rozsahu za předpokladu, že budou stále v platnosti krizová či mimořádná opatření. 27


Na základě tohoto rozhodnutí mohou vysoké školy přejít na distanční vzdělávání, distanční zkoušky, státní zkoušky i státní rigorózní zkoušky bez ohledu na akreditovanou formu studia studijního programu. Při distančních státních zkouškách zůstává podmínka, že v případě, že není zajištěna její veřejnost, musí být nahráván audiovizuální záznam, který se uchovává po dobu 5 let. 28


Fakulty budou mít při mimořádných situacích pravomoc změnit způsob, kritéria i termín pro přijímání uchazečů. Za běžných podmínek musí znát zájemci o studium podmínky pro přijetí nejméně čtyři měsíce před lhůtou pro podávání přihlášek, v době krize by se mohly změnit do 15. dne před konáním zkoušek. Kvůli případným změnám v maturitách či státnicích a průtahům v uznávání předchozího vzdělání z ciziny je novelou dána možnost v rozhodnutí o přijetí stanovit lhůtu pro předložení dokladů o dosaženém vzdělání, a to až do 90 dnů od zápisu do studia. 29


Aktuálně platné podmínky pobytu a dokumenty ke vstupu pro zahraniční uchazeče či studenty (25. 6 . 2021)

Od 3.12. 2020 mají osoby cestující ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, nově povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Formulář je dostupný zde. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení. 


S účinností od pátku 5. února 2021 se nově zavádí tzv. tmavě červená - vysoce riziková - kategorie zemí, na cesty z nichž se budou aplikovat nejpřísnější epidemiologická opatření. To znamená povinné předložení prvního PCR testu ne staršího než 72 hodin před započetím cesty a následně druhého PCR testu provedeného v ČR nejdříve pátý den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. 


V případě cest z oranžových a červených zemí bude povinnost předložit před vstupem antigenní test ne starší než 24 hodin před odjezdem, nebo PCR test ne starší než 72 hodin před odjezdem. V případě červených zemí pak musí osoba podstoupit druhý PCR test provedený v ČR (lze provést i dříve než pátý den). Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.


Výsledek testu je nutné doručit místně příslušné hygienické stanici.  Testy lze podstoupit přímo na letišti Václava Havla, bližší informace najdete zde. Zaměstnanci  studenti UK mohou využít i cenově výhodnější odběrové místo na 1. lékařské fakultě UK. Seznam dalších odběrových míst v Praze najdete zde. Pokud nedojde k předložení výsledku testu do 7 dnů od příjezdu, budou nařízena karanténní opatření.Kontakty a důležité odkazy

Testování

Zaměstnanci a studenti UK mohou využít i cenově výhodnější odběrové místo na 1. lékařské fakultě UK. Seznam dalších odběrových míst v Praze najdete zde.


Důležité kontakty

Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa a telefonní číslo +420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky

pondělí–čtvrtek 9 - 16 hod, pátek 9 - 15 hod).


Pokud se situace v ČR významně zkomplikuje, Univerzita Karlova se bude řídit dle pokynů příslušných orgánů a jejich nařízení.

Kontaktní osoby na fakultách a součástech Univerzity Karlovy

Složení týmu a kontakty (bez titulů, pozice)


Fakulta

Jméno

Email

Telefon

KTF

Eva Procházková

737 272 242

ETF

Eva Svobodová

604 535 193

HTF

Jiří Navrátil

773 791 542

PF

David Kohout

221 005 334

1.LF

Eva Žáková

606 248 810

2.LF

Milan Trojánek

728 417 055

3.LF

Jiří Beneš

603 479 070

LF PL

Dana Müllerová

606 369 999

LF HK

Jiří Manďák

777 602 677

FaF

Hana Krieglerová

495 067 429

FaF

Kateřina Duspivová

Lenka Vlčková  

Lenka Doová

495 067 641

495 067 300

495 067 241

FF

PřF

Karel Mozr

602 740 635

MFF

Tomáš Jančák

Dana Macharová

Dana Lanková

951 551 298

951 551 254

951 551 414

PedF

Tomáš Bederka

607 860 106

PedF

Ivana Kočová

725 243 170

FSV

Ondřej Blažek

Lukáš Budín

222 112 136

222 112 254

FTVS

Radim Zelenka

603 170 774

FHS

Pavla Šínová

251 080 212

ÚJOP

Dita Výborová

224 990 425

N Karolinum

Petr Valo

602 450 191

ÚDAUK

C Krystal

Renáta Sluková

603 385 146

Ú knihovna

Radka Římanová

603 912 002

CERGE

Ondřej Rydval

601 301 247


Aktuální kontakty na odbory rektorátu UK

Odbor

Kontaktní linka

Centrum pro otázky životního prostředí

220 199 471

Bezpečnostní odbor

224 491 286

Ekonomický odbor

224 491 332, 224 491 331

Odbor výstavby

224 491 322, 224 491 299

Odbor veřejných zakázek

224 491 361, 224 491 734

Odbor vnitřního auditu a kontroly

224 491 509, 224 491 502

Centrum celoživotního vzdělávání

224 491 679, 778 111 424

Odbor projektové podpory

224 491 557, 224 491 399

Centrum pro teoretická studia

222 220 671

Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

224 491 288, 224 491 576

Právní odbor

224 491 363, 224 491 499

Odbor vnějších vztahů

224 491 248, 224 491 656, 224 491 455

Odbor pro vědu a výzkum

224 491 290, 224 491 768

Ústřední knihovna

224 491 966, 224 491 370

Centrum pro přenos poznatků a technologií

224 491 508, 224 491 225 (sekretariát)

Kvestor

224 491 316, 224 491 317

Ústav dějin UK a Archiv UK

224 491 463

Oddělení analýz a strategií

224 491 770, 224 491 522

Oddělení spisové služby (podatelna RUK)

224 491 742, 224 491 282

Nakladatelství Karolinum

224 491 276

Odbor zahraničních vztahů

224 491 301, 224 491 710

Odbor pro studium a záležitosti studentů

• agenda poplatků spojených se studiem

• agenda uznávání zahraničního vzdělání           

• agenda dokladů a matrik                                    

• agenda doktorského studia                       

224 491 803, 224 491 260

224 491 179

224 491 627

224 491 261

224 491 667

Sekretariát rektora / Kancléř

224 491 900, 224 491 314

Ústav výpočetní techniky

224 491 647, 224 491 555

Organizační odbor

224 491 249, 224 249 700

Správa budov a zařízení

224 491 544

Koleje a menzy

224 930 250

Personální odbor

224 491 243

UK POINT - Infolinka

224 491 850Poznámky

1

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Akademickou obec o vývoji průběžně informuje a informace aktualizuje. UK se řídí a bude řídit doporučeními příslušných orgánů a je připravena na vývoj promptně reagovat.

https://youtu.be/rfYMwH9QMKo

2

Překlady do Českého znakového jazyka (ČZJ) naleznete v poznámkách - jsou označeny za jednotlivými odstavci. https://youtu.be/RqQSG9fP6vg

4

Podmínky pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci – čl I bod 8 - https://youtu.be/kUW9084Hdr8

16

Studenti studující studijní programy v cizím jazyce - https://youtu.be/KowYTOAqYxk

22

Výdej průkazů UK - https://youtu.be/0wvS0xszBq0

23

Poradny Centra Carolina

https://youtu.be/Zjg0XyHKIvc24

Rigorózní řízení -

https://youtu.be/rvBDbYTJCjw


25

Změny v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách (5. 1. 2021) - 1 odstavec -

https://youtu.be/oUeJcKN597s


26

Změny v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách (5. 1. 2021) - 2 odstavec -

https://youtu.be/2WV4dhJFc_g

27

Změny v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách (5. 1. 2021) - 3 odstavec -

https://youtu.be/tRufZ0EWwdU


28

Změny v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách (5. 1. 2021) - 4 odstavec -

https://youtu.be/LkAAtWkBQ8Q


29

Změny v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách (5. 1. 2021) - 5 odstavec -

https://youtu.be/ufxVGXxWOe8


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám