• Aktuality

Aktuality

20. října 2020

Organizace výuky a studia aktuálně (21. 10. 2020)

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Akademickou obec o vývoji průběžně informuje a informace aktualizuje. UK se řídí a bude řídit doporučeními příslušných orgánů a je připravena na vývoj promptně reagovat.


Překlady do Českého znakového jazyka (ČZJ) naleznete v poznámkách - jsou označeny za jednotlivými odstavci. 1

Základní informace - Zkouškové období a výuka

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2020 č. 1074 se s účinností ode dne 21. října 2020 od 00:00 hod. zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole.


Tento zákaz se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách; nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.


Tento zákaz se dále nevztahuje na konání zkoušek v počtu do 10 osob.


Individuální konzultace je možné konat pouze distanční formou.


Provoz studijních oddělení – fakultám bylo doporučeno komunikovat a priori elektronicky i v rámci vyhlášených úředních hodin. Studentům proto doporučujeme sledovat pokyny na webových stránkách studijních oddělení jednotlivých fakult.“

Roušky

Upozorňujeme, že dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.10. jsou od 21. 10. 2020 roušky povinné ve všech vnitřních prostorech vysokých škol, s výjimkou vzdělávacích aktivit, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). Povinnost nosit roušku se nevztahuje na přednášející. Současně je tato povinnost stanovena na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.


Opatření týkající se kolejí (povinnost mít zakryté dýchací cesty ve společných prostorách) a menz zůstávají v platnosti.


Akademické obřady

Z důvodu výjimečného stavu bylo rozhodnuto o zrušení imatrikulací a promocí do konce kalendářního roku 2020.


Imatrikulace

V případě zrušení imatrikulačního obřadu budou studenti podepisovat imatrikulační slib na studijním oddělení fakulty bez nutnosti konání slavnostního imatrikulačního aktu.


Promoce

V případě zrušení promoce budou diplomy absolventům předávány prostřednictvím studijních oddělení fakult a náhradní termíny promocí budou zrealizovány dle vývoje epidemiologické situace, jakmile to bude možné. Nejdříve však od ledna do dubna 2021. Náhradní termín bude absolventům včas oznámen.


Studenti studující studijní programy v cizím jazyce

Za účelem umožnění zahájení studia všech našich studentů byla pro ty přijaté uchazeče, kteří se z objektivních a prokazatelných důvodů nemohou včas fyzicky dostavit, ve Studijním informačním systému zprovozněna možnost distančního zápisu. O této skutečnosti budou uchazeči informováni fakultou.


Nový požadavek u žádostí o vízum za účelem vzdělávacích aktivit od 13. 7. 2020 – nový potřebný podklad „Potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit“ vystaví fakulta Univerzity Karlovy svým přijatým uchazečům a zašle spolu s ostatními podklady k dispozici před pohovorem na zastupitelském úřadu.


Kurzy celoživotního vzdělávání

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 se s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. zakazuje osobní přítomnost účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na vysoké škole.


Koleje a menzy

Na základě Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 ze dne 18. 9. 2020 (dále jen „nařízení“) došlo od 21. 9. 2020 k omezení prezenční výuky na vysokých školách v Praze a to do 31. 10. 2020. V Plzni došlo k omezení prezenční formy studia od 24. 9. 2020 do 31. 10. 2020 na základě Mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č.5/2020. Toto nařízení se netýká fakult Univerzity Karlovy, působících mimo Hl. m. Praha a Plzeň, tudíž ani kolejí. Koleje i přes tyto nařízení zůstavují v provozu.


Nástupy na koleje vzhledem k aktuálnímu nařízení jsou pro Hl. m. Praha a Plzeň posunuty až do 1. 11. 2020. Žadatel o ubytování může k ubytování na kolej nastoupit kdykoliv v posunutém termínu. Rezervace se nestornuje a zůstane v platnosti do 1. 11. 2020. Kolejné začne ubytovaný hradit až po nástupu na kolej ode dne nástupu a podpisu Smlouvy o ubytování. Studenti, kteří si již rezervovali termín nástupů na koleje, můžou také využít nabídku posunutých nástupů na koleje. Rezervační systém pro rezervování nástupů bude opětovně spuštěn koncem měsíce říjen. 


Studentům, kteří k ubytování ještě nenastoupili, ale již provedli platbu kolejného za měsíc září a říjen, bude tato úhrada zúčtována v dalším období.


Studenti, kteří se nastěhovali k ubytování po 14. 9. 2020 a z důvodu omezení prezenční výuky v Praze a Plzni, nenavštěvují praktické vyučování, můžou ukončit pobyt, tj. ukončit Smlouvu o ubytování bez výpovědní lhůty a sankcí. A to za podmínky, že studentovi bude vytvořena nová rezervace platná od 1. 11. 2020 na stávající koleji. Uhrazena dlouhodobá finanční záloha, případně platba kolejného bude přeúčtována na novou platnou rezervaci. Podmínkou pro ukončení Smlouvy o ubytování je srovnání všech neuhrazených plateb vůči KaM UK. 3


Výdej průkazů UK

Centra výdeje karet UK fungují v omezeném režimu. Aktuální otevírací dobu všech center najdete na webových stránkách https://cuni.cz/UK-3249.html . 


Rezervační systém v hlavním výdejním centru v Celetné 13 není spuštěn.


Chill out zóna UK Point

Chill out zóna v Celetné 13 je uzavřená.


Poradny Centra Carolina

Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení. 6


Výcviková střediska

Výcviková střediska se pro konání sportovních kurzů, soustředění, seznamovacích kurzů a dalších forem výuky a aktivit po dobu účinnosti nařízení (opatření) uzavírají.Sportovní centrum Hostivař

Sportovní centrum Hostivař zůstává otevřeno pro individuální formy sportovních aktivit. Výuka tělesné výchovy se v souladu s nařízením (opatřením) ruší v prezenční formě.


V případě jakýchkoliv dotazů v této věci se neváhejte obrátit na . 7


2. Obecná pravidla výuky + FAQ k zohlednění dopadů covid-19 na organizaci výuky (14. 9. 2020)

Obecná pravidla výuky

 • distanční výuka je možná jen v těch případech, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací (vnějšími okolnostmi jsou například omezení účasti studentů na výuce, nemožnost vykonávat praxe, vyučující v rizikové skupině apod.)

 • o zavedení možnosti distanční formy výuky na fakultě rozhoduje děkan

 • o zavedení možnosti distanční formy výuky konkrétního studijního předmětu rozhoduje garant studijního předmětu po domluvě s garantem studijního programu

 • garant studijního programu rozhodne, které studijní předměty (nebo jejich části) lze v případě objektivních vnějších okolností znemožňujících prezenční výuku plnohodnotně uskutečňovat prostřednictvím distančního vzdělávání; u předmětů, kde je distanční výuka nemožná (např. práce v laboratoři, na speciálním pracovišti) fakulta zajistí, že student bude moci plnit studijní povinnosti do konce akademického roku

 • využívat vhodné nástroje pro distanční výuku (kontakty: Centrum podpory e-learningu ( , , ), včetně metod, které umožní studentům komunikaci s vyučujícím a umožní poskytovat studentům zpětnou vazbu

 • je nutné dbát na zachování rovných podmínek pro studenty v případě konání zkoušek (vč. státních závěrečných zkoušek)

 • je nutné důsledně a včas informovat studenty o podmínkách a průběhu státních závěrečných zkoušek

 • monitorovat a pravidelně vyhodnocovat distanční výuku (z pohledu studentů i vyučujících)

 • vzhledem k požadavku Národního akreditačního úřadu o informování vysokou školou o rozsahu distančního vzdělávání je třeba, aby garant studijního programu informoval RUK o uskutečňování výuky. Garant bude k poskytnutí informací vyzván prostřednictvím stručného dotazníku ve studijním informačním systému. Poskytnuté informace budou sloužit jako podklad pro informování NAÚ, které bude zajišťovat Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK

 • programy CŽC a U3V mohou být realizovány v distanční formě.

FAQ k zohlednění dopadů covid-19 na organizaci výuky

1. Co patří mezi objektivní důvody, ve kterých je možné převést výuku do distanční formy?

 • Jedná se například o situace, kdy je vyučující v karanténě, onemocněl COVID-19, studenti jsou v karanténě nebo nemocní, ve skupině jsou studenti, kteří se nemohou na výuku fyzicky dostavit, protože jsou v zahraničí a podobně.

 • Vždy je však nutné posoudit individuální případy – například pokud garant předmětu může zajistit jiného vyučujícího pro prezenční výuku, tak by toto řešení mělo mít vždy přednost před převodem do distanční formy.

2. Studijní program připravuje na výkon regulovaného povolání. Jak to bude s praxemi?

 • Primárně je nezbytné držet prezenční formu výuky. Pokud to charakter praxe umožňuje, doporučujeme pokusit se realizovat ji distanční formou (např. využití videonahrávek atd.) nebo individuálně (místo skupinové praxe). Pokud z důvodu vnějších okolností nebude možné praxi uskutečnit v plné míře v požadovaném rozsahu, bude garant o těchto okolnostech informovat Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK, který zajistí případnou součinnost s příslušným regulačním orgánem ve věci možných modifikací jeho požadavků.

3. Student se ocitl v karanténě, je nutné pro něj zajistit distanční formu jinak prezenčně organizované výuky?

 • Ano, v případech studentů nacházejících se v karanténě je na vyučujícím, aby vytvořil podmínky umožňující další zapojení studenta do výuky, např. využil hybridních či přímo distančních forem výuky a informoval studenta o podmínkách absolvování daného předmětu, pokud v důsledku změny formy došlo k jejich změně. Student je povinen udržovat kontakt s vyučujícím a vyučující je povinen reagovat na podněty studentů. Pokud má například studijní předmět více paralelek, může se student účastnit té, která probíhá v distanční či hybridní formě.

4. Vyučující studijního předmětu se vrátil z karantény a opět může začít prezenční výuku, případně skupině studentů skončila karanténa a mohou se opět účastnit výuky prezenčně – lze měnit jednou stanovenou distanční formu výuky zpět na prezenční?

 • Ano, tato změna je po poradě s garantem studijního programu možná. Je třeba nicméně o této skutečnosti prokazatelně informovat studenty, a to včetně případné změny podmínek absolvování daného předmětu. V případě studentů v karanténě je pak nutné udržet i distanční či hybridní formu výuky. Vzhledem k požadavku Národního akreditačního úřadu o informování vysokou školou o rozsahu distančního vzdělávání je třeba, aby garant studijního programu informoval RUK o uskutečňování výuky. Garant bude k poskytnutí informací vyzván prostřednictvím stručného dotazníku ve studijním informačním systému. Poskytnuté informace budou sloužit jako podklad pro informování NAÚ, které bude zajišťovat Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK.

5. Ze skupiny 20 studentů se nachází v karanténě 10 osob, jedná se již o hranici nutnou pro přechod celé výuky do distanční formy studia?

 • Není stanoven jednotný limit poměru osob v karanténě, rozhodující je stanovisko odpovědné osoby – vyučujícího – s ohledem na charakter daného předmětu.

6. Lze stále vykonávat státní závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací distanční formou?

 • Distanční státní závěrečnou zkoušku lze konat distančně podle zákona č. 188/2020 Sb. (se zveřejněním odkazu), a to pouze za předpokladu, že existují objektivní vnější okolnosti, které neumožňují konání prezenčním způsobem (např. u zahraničních studentů). Distanční forma SZZ je tak pouze výjimečná a ojedinělá.

 • Podle stanoviska MŠMT zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, neklade zásadní překážky pro konání SZZ distančně, pokud bude dodržena komisionálnost a veřejnost (zveřejnění linku, nikoliv nahrávání).

 • O distančním uskutečňování je nezbytné informovat Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK v rámci poskytování informací za účelem sběru dat pro NAÚ, ke kterému budou garanti vyzýváni.

7. Uchazeč oznámil, že se nemůže dostavit z objektivních důvodů na zápis do studia.

 • V tomto případě lze využít institutu distančního zápisu. V případě následné neschopnosti se účastnit výuky je třeba zohlednit tuto skutečnost v organizaci výuky.


3. Informace pro studenty - před začátkem semestru (9. 9. 2020)

Překlad do ČZJ 8

 • zkontrolujte aktuálnost svých kontaktních údajů v SISu (telefon, e-mail, číslo účtu)

 • zjistěte si, kdo je Váš/Vaše studijní referent/ka a jaké má studijní oddělení úřední hodiny

 • zjistěte si, jaké jsou podmínky pro splnění zapsaných předmětů a jestli existuje i alternativa pro případ přechodu na distanční vzdělávání. Pokud taková alternativa v sylabu uvedená není, zeptejte se na ni vyučujícího, případně garanta studijního programu


4. Informace pro studenty - během semestru - pro případ přechodu na distanční nebo hybridní formu výuky (9. 9. 2020)

Překlad do ČZJ 9

 • pokud nemáte doma počítač či dostatečné technické vybavení, kontaktujte fakultu nebo (Centrum Carolina půjčuje technické vybavení studentům ekonomicky znevýhodněným či studentům se speciálními potřebami).

 • zkontrolujte, že máte funkční kontakty na všechny své vyučující a studijní referenty/ky (zpravidla funkční e-mail). Pokud vyučující kontakt na sebe neuvede, zeptejte se na první hodině semestru, na jaké platformě nebo na jaké e-mailové adrese je možné jej vzdáleně kontaktovat

 • zkontrolujte si, že máte přístup na všechny platformy, na kterých vyučující organizují nebo budou organizovat svoje přednášky či semináře

 • zkontrolujte si, zda se nezměnil způsob zakončení Vámi zapsaných předmětů

 • sledujte pravidelně webové stránky univerzity i Vaší fakulty, kde se vždy dozvíte aktuální informace

 • nebojte se v případě dotazů obrátit na své vyučující a na studijní oddělení

 • poskytujte zpětnou vazbu svým vyučujícím – jen tak se dozvědí, zda je jejich výuka kvalitní a efektivní

 • jakékoliv problémy (onemocnění či podezření na něj, karanténu, technické problémy, nemožnost kontaktovat vyučujícího, problémy s plněním studijních povinností apod.) řešte se svými vyučujícími, případně garanty studijního programu nebo studijním oddělením co nejdříve, dokud je možné najít řešení

 • v případě psychických problémů se obraťte na fakultní nebo univerzitní poradnu

 • pokud zjistíte, že jste pozitivní na COVID-19, nahlaste to své fakultě a pokud bydlíte na koleji, tak také vedoucí Vaší koleje, aby bylo možné přijmout další opatření pro ochranu studentů i zaměstnanců univerzity

 • Mějte na paměti, že jsme všichni na stejné lodi a společně to zvládneme.


5. Aktuálně platné podmínky pobytu a dokumenty ke vstupu pro zahraniční uchazeče či studenty (5. 10 . 2020)

Od pondělí 21. září 2020 mají osoby cestující ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, nově povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Formulář je dostupný zde. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení.  Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici. Testy lze podstoupit přímo na letišti Václava Havla, bližší informace najdete zde. Zaměstnanci  studenti UK mohou využít i cenově výhodnější odběrové místo na 1. lékařské fakultě UK. Seznam dalších odběrových míst v Praze najdete zde. Pokud nedojde k předložení výsledku testu do 7 dnů od příjezdu, budou nařízena karanténní opatření.
Studenti ze Slovenska prozatím nadále mohou mezi Českem a Slovenskem cestovat bez nutnosti karantény či předkládání testů. Stejná výjimka se týká i pedagogů a výzkumníků.


Podrobnější informace najdete na stránkách slovenského ministerstva vnitra.


Na slovenské občany přijíždějící do Česka se dle platných nařízení Ministerstva vnitra ČR žádná omezení nevztahují.


6. Kontakty a důležité odkazy

Testování

Zaměstnanci a studenti UK mohou využít i cenově výhodnější odběrové místo na 1. lékařské fakultě UK. Seznam dalších odběrových míst v Praze najdete zde.


Důležité kontakty

Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa a telefonní číslo +420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky

pondělí–čtvrtek 9 - 16 hod, pátek 9 - 15 hod).


Pokud se situace v ČR významně zkomplikuje, Univerzita Karlova se bude řídit dle pokynů příslušných orgánů a jejich nařízení.

Kontaktní osoby na fakultách a součástech Univerzity Karlovy

Složení týmu a kontakty (bez titulů, pozice)


Fakulta

Jméno

Email

Telefon

KTF

Eva Procházková

737 272 242

ETF

Eva Svobodová

604 535 193

HTF

Jiří Navrátil

773 791 542

PF

David Kohout

221 005 334

1.LF

Eva Žáková

606 248 810

2.LF

Milan Trojánek

728 417 055

3.LF

Jiří Beneš

603 479 070

LF PL

Dana Müllerová

606 369 999

LF HK

Jiří Manďák

777 602 677

FaF

Hana Krieglerová

495 067 429

FaF

Kateřina Duspivová

Lenka Vlčková  

Lenka Doová

495 067 641

495 067 300

495 067 241

FF

PřF

Karel Mozr

602 740 635

MFF

Tomáš Jančák

Dana Macharová

Dana Lanková

951 551 298

951 551 254

951 551 414

PedF

Tomáš Bederka

607 860 106

PedF

Ivana Kočová

725 243 170

FSV

Ondřej Blažek

Lukáš Budín

222 112 136

222 112 254

FTVS

Radim Zelenka

603 170 774

FHS

Pavla Šínová

251 080 212

ÚJOP

N Karolinum

Petr Valo

602 450 191

ÚDAUK

C Krystal

Ú knihovna

Radka Římanová

603 912 002

CERGE

Ondřej Rydval

601 301 247


Aktuální kontakty na odbory rektorátu UK

Odbor

Kontaktní linka

Centrum pro otázky životního prostředí

220 199 471

Bezpečnostní odbor

224 491 286

Ekonomický odbor

224 491 332, 224 491 331

Odbor výstavby

224 491 322, 224 491 299

Odbor veřejných zakázek

224 491 361, 224 491 734

Odbor vnitřního auditu a kontroly

224 491 509, 224 491 502

Centrum celoživotního vzdělávání

224 491 679, 778 111 424

Odbor projektové podpory

224 491 557, 224 491 399

Centrum pro teoretická studia

222 220 671

Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

224 491 288, 224 491 576

Právní odbor

224 491 363, 224 491 499

Odbor vnějších vztahů

224 491 248, 224 491 656, 224 491 455

Odbor pro vědu a výzkum

224 491 290, 224 491 768

Ústřední knihovna

224 491 966, 224 491 370

Centrum pro přenos poznatků a technologií

224 491 508, 224 491 225 (sekretariát)

Kvestor

224 491 316, 224 491 317

Ústav dějin UK a Archiv UK

224 491 463

Oddělení analýz a strategií

224 491 770, 224 491 522

Oddělení spisové služby (podatelna RUK)

224 491 742, 224 491 282

Nakladatelství Karolinum

224 491 276

Odbor zahraničních vztahů

224 491 301, 224 491 710

Odbor pro studium a záležitosti studentů

• agenda poplatků spojených se studiem

• agenda uznávání zahraničního vzdělání           

• agenda dokladů a matrik                                    

• agenda doktorského studia                       

224 491 803, 224 491 260

224 491 179

224 491 627

224 491 261

224 491 667

Sekretariát rektora / Kancléř

224 491 900, 224 491 314

Ústav výpočetní techniky

224 491 647, 224 491 555

Organizační odbor

224 491 249, 224 249 700

Správa budov a zařízení

224 491 544

Koleje a menzy

224 930 250

Personální odbor

224 491 243

UK POINT - Infolinka

224 491 850


Pracovní povinnost studentů

Univerzita Karlova poskytuje maximální součinnost v rámci plnění pracovní povinnosti, jež byla studentům vysokých škol uložena vládou České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb a také poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky.


Milé studentky, milí studenti,


vezměte prosím na vědomí, že pracovní povinnost byla uložena těm z Vás, jež studujete:


 • v prezenční formě studia v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou právních oborů (Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1027),

 • čtvrtý a pátý ročník prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských fakultách,

 • pátý ročník prezenční formy studijního programu zubní lékařství,

 • pátý ročník prezenční formy studijního programu farmacie,

 • poslední ročník prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů připravující na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie,

 • jakýkoliv ročník prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program, (Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1023 ve znění Usnesení vlády České republiky ze dne 16. října 2020 č. 1048),


a to pro zajištění poskytování:

  a. 

sociálních služeb a péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc

  b. 

zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, po dobu trvání nouzového stavu.


Zákonná úprava:

Problematiku pracovní povinnosti žáků a studentů upravuje zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Podle tohoto zákona je student studující ve zmiňovaných oborech studia ve věku od 18 let do věku 62 let povinen:


 • uposlechnout výzvy k zaevidování se na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti a uloženou pracovní povinnost vykonávat.


Obsah, rozsah a místo prací stanoví studentovi pracovním příkazem hejtman kraje nebo primátor hlavního města Prahy. Po ukončení pracovní povinnosti bude studentům vydáno potvrzení, které mimo jiné musí obsahovat poučení o peněžní náhradě.


Pracovní povinnosti nepodléhají studenti, kteří spadají do jedné z těchto kategorií:

 • osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, osoby invalidní ve třetím stupni, poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké;

 • zaměstnanci subjektu kritické infrastruktury, kteří se podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury;

 • ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do konce třetího měsíce po porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje.


Výjimku studentovi může také udělit orgán krizového řízení z důvodu, že v plnění pracovní povinnosti mu brání důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení.

Student je oprávněn plnění povinnosti odmítnout z důvodu, že plněním uložené povinnosti by došlo k ohrožení života a zdraví svého nebo druhých osob, případně z důvodu, že je ukládaná povinnost v rozporu se zákonem.

Pokud student není schopen vykonávat pracovní povinnost, je povinen tuto skutečnost doložit lékařským posudkem, který mu vystaví poskytovatel zdravotních služeb určený orgánem, který vydal pracovní příkaz (hejtman nebo primátor).

Za konání pracovní povinnosti náleží studentovi peněžní náhrada, kterou vyplácí orgán, který rozhodl o uložení povinnosti. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení nouzového stavu. V případě, že nebude možno určit výši peněžní náhrady dohodou nebo postupem podle občanského zákoníku, stanoví se náhrada ve výši, která odpovídá obvyklé mzdě za stejné či podobné práce.


Sankce za neplnění povinností ze strany fyzických osob:

 • za neuposlechnutí výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti lze uložit pokutu do výše 20 000 Kč.

 • za nesplnění povinnosti vykonávat uloženou pracovní povinnost lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.


Seznam oborů – usnesení vlády č. 1023


Fakulta

Studijní program

Studijní obor

1.LF, 2.LF, 3.LF, LF HK, LFP

Všeobecné lékařství

Všeobecné lékařství

1.LF

Specializace ve zdravotnictví

Adiktologie

3.LF

Specializace ve zdravotnictví

Dentální hygienistka

1.LF

Specializace ve zdravotnictví

Ergoterapie

1.LF, 2.LF, 3.LF, FTVS

Specializace ve zdravotnictví

Fyzioterapie

3.LF

Intenzivní péče

Intenzivní péče

1.LF

Specializace ve zdravotnictví

Nutriční specialista

1.LF

Specializace ve zdravotnictví

Nutriční terapeut

1.LF

Porodní asistence

Porodní asistentka

FF, PedF

Psychologie

Psychologie

PedF

Psychologie

Psychologie a speciální pedagogika

PedF

Psychologie

Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

1.LF, LF HK, LFP

Zubní lékařství

Stomatologie

3.LF

Specializace ve zdravotnictví

Veřejné zdravotnictví

3.LF. LF HK

Ošetřovatelství

Všeobecná sestra

FaF

Zdravotnická bioanalytika

Zdravotní laborant

FaF

Zdravotnická bioanalytika

Odborný pracovník v laboratorních metodách

FaF

Farmacie

Farmacie

FaF

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví


Seznam oborů – usnesení vlády č. 1027


Fakulta

Studijní program

Studijní obor

PedF

Specializace v pedagogice

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

PřF

Demografie

Demografie s veřejnou a sociální politikou

ETF

Sociální práce

Pastorační a sociální práce

PedF

Psychologie

Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

FHS

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

FHS

Sociální politika a sociální práce

Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

ETF

Sociální a pastorační práce

Sociální a pastorační práce

HTF

Sociální a charitativní práce

Sociální a charitativní práce

HTF

Sociální práce

Sociální a charitativní práce

HTF

Sociální pedagogika

Sociální pedagogika

FF

Pedagogika

Sociální pedagogika

HTF

Specializace v pedagogice

Sociální pedagogika

FF

Sociální práce

Sociální práce

FF

Sociální politika a sociální práce

Sociální práce

FF

Psychologie

Sociální psychologie

FF

Sociální psychologie a psychologie práce

Sociální psychologie a psychologie práce

FSV

Sociologie a sociální politika

Sociologie a sociální politika

FSV

Sociologie

Sociologie a sociální politika

PedF

Speciální pedagogika

Speciální pedagogika

PedF

Pedagogika

Speciální pedagogika

PedF

Specializace v pedagogice

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

PedF

Speciální pedagogika/Logopedie

Speciální pedagogika/Logopedie

FSV

Veřejná a sociální politika

Veřejná a sociální politika

FSV

Sociologie

Veřejná a sociální politika

FSV

Public and Social Policy

Public and Social Policy

FSV

Sociologie

Veřejné a sociální politiky


Tito studenti mohou zůstat ubytováni na kolejích a vyčkat na jejich případné zapojení do pracovního výkonu ve zdravotnických či sociálních zařízeních.


Seznam všech studentů, na které se vztahuje pracovní povinnost byl předán primátorovi hlavního města Prahy a hejtmanům Plzeňského a Královehradeckého kraje.


Prosíme studentky a studenty, aby byli v případě potřeby k dispozici.


Poznámky

3

Koleje a menzy: https://youtu.be/hzY_ZXOP9Us


6

Poradny Centra Carolina

https://youtu.be/Zjg0XyHKIvc7

Sportovní centrum Hostivař

https://youtu.be/-UxGclJpdJU8

Informace pro studenty - před začátkem semestru https://youtu.be/NGB2qhYEd7U

9

Informace pro studenty - během semestru - pro případ přechodu na distanční nebo hybridní formu výuky https://youtu.be/BLb7tj5iQNE


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám