• Aktuality

Aktuality

27. října 2021

Organizace výuky a studia (27. 10. 2021)

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Akademickou obec o vývoji průběžně informuje a informace aktualizuje. UK se řídí a bude řídit doporučeními příslušných orgánů a je připravena na vývoj promptně reagovat. 1


Překlady do Českého znakového jazyka (ČZJ) naleznete v poznámkách - jsou označeny za jednotlivými odstavci. 2

Zkoušky, vzdělávací akce, kongresy, promoce

S účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 14601/2021-26 ze dne 20. října 2021 se pro zkoušky, vzdělávací akce, kongresy, promoce (bod I/12):


podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, jehož se v jeden čas účastní více než 20 osob, a to tak, že

  a. 

v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) musí všichni diváci splňovat podmínky podle bodu I/16,

  b. 

v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných diváků, musí 3000 diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 a z počtu diváků nad 3 000 pak musí minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 písm. c) nebo d) a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími podmínku podle bodu I/16 písm. a) nebo b),

  c. 

zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,

  d. 

vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m


To znamená, že:

 • Režim pro VŠ je stejný jako doposud (studenti nemusejí dokládat bezinfekčnost za účelem účasti na vzdělávání a zkouškách, naopak prokazují bezinfekčnost za účelem účasti na promocích a imatrikulacích a pokud jsou ubytováni na kolejích).

 • Nově nemusí prokazovat bezinfekčnost děti do 12 let (např. při vstupu na promoci).

 • Hlavní změna se týká doby, po kterou se lze prokázat antigenním a PCR testem: antigenní test bude mít nově platnost 24 hodin, PCR test 72 hodin.


Nově se bezinfekčnost dá prokázat těmito způsoby (bod I/16):

  a. 

osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  b. 

osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

  c. 

osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

 1. léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

 2. léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

  d. 

osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

  e. 

osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Ochrana dýchacích cest

Nošení respirátorů je povinné ve vnitřních prostorech vysoké školy. Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se povinnost nosit respirátory v prostorách vysoké školy s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání nevztahuje na: 

 • a) děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku; to se nevztahuje na děti v přípravné třídě základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální,

 • b) děti, žáky a studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

 • c) pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,

 • d) děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni

 • e) pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,

 • g) zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,

 

To znamená, že :

 • pro studenty zůstává režim beze změn (na chodbách s respirátory, v učebnách, pokud jsou usazeni v lavici, ta povinnost není, lze však nošení respirátoru studentům doporučit).

 • akademičtí pracovníci mohou odložit respirátor v případě, pokud byli očkováni proti onemocnění covid-19 nebo při vzdělávacích aktivitách, jejichž charakter neumožňuje nošení respirátoru.


POZOR - Karanténní opatření:

Neočkované osoby mohou jít v rámci ochranných pravidel do karantény, pokud bude zaznamenán výskyt covidu v jejich bezprostředním okolí​


Studenti studující studijní programy v cizím jazyce

Za účelem umožnění zahájení studia všech našich studentů byla pro ty přijaté uchazeče, kteří se z objektivních a prokazatelných důvodů nemohou včas fyzicky dostavit, ve Studijním informačním systému zprovozněna možnost distančního zápisu. O této skutečnosti budou uchazeči informováni fakultou. 16


Nový požadavek u žádostí o vízum za účelem vzdělávacích aktivit od 13. 7. 2020 – nový potřebný podklad „Potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit“ je oprávněna vystavit fakulta Univerzity Karlovy svým přijatým uchazečům a zašle spolu s ostatními podklady k dispozici před pohovorem na zastupitelském úřadu. 17


Kurzy celoživotního vzdělávání

Podmínky pro účast na kurzu CŽV jsou identické podmínkám účasti na vzdělávání, (bod I/12) viz výše.


Výdej průkazů UK

Centra výdeje karet UK fungují v omezeném režimu. Aktuální otevírací dobu všech center najdete na webových stránkách https://cuni.cz/UK-3249.html . 


Rezervační systém v hlavním výdejním centru v Celetné 13 není spuštěn. 23


Chill out zóna UK Point

Chill out zóna v Celetné 13 je otevřena.


Poradny Centra Carolina

Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení. 24


Výcviková střediska

Od 10. května 2021 se otevírají Výcviková střediska UK.


Sportovní centrum Hostivař

Od 10. května se otevírá Sportovní centrum Hostivař pro praktickou výuku, a to za dodržení příslušných hygienických opatření.


V případě jakýchkoliv dotazů v této věci se neváhejte obrátit na .


Rigorózní řízení – změny od

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela Rigorózního řádu Univerzity Karlovy: (odkaz na české a anglické znění): 


Novela výslovně umožňuje uskutečňovat státní rigorózní zkoušky zcela či částečně distančně a dále prodlužuje lhůtu pro vykonání státní rigorózní zkoušky všem uchazečům, kterým tato lhůta měla končit 1. ledna 2021 až 30. června 2021, a to do 1. července 2021.25


Aktuálně platné podmínky pobytu a dokumenty ke vstupu pro zahraniční uchazeče či studenty (27. 10. 2021)

Od 3.12. 2020 mají osoby cestující ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, nově povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Formulář je dostupný zde. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení. 


S účinností od pátku 5. února 2021 se nově zavádí tzv. tmavě červená - vysoce riziková - kategorie zemí, na cesty z nichž se budou aplikovat nejpřísnější epidemiologická opatření. To znamená povinné předložení prvního PCR testu ne staršího než 72 hodin před započetím cesty a následně druhého PCR testu provedeného v ČR nejdříve pátý den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. 


V případě cest z oranžových a červených zemí bude povinnost předložit před vstupem antigenní test ne starší než 24 hodin před odjezdem, nebo PCR test ne starší než 72 hodin před odjezdem. V případě červených zemí pak musí osoba podstoupit druhý PCR test provedený v ČR (lze provést i dříve než pátý den). Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.


Výsledek testu je nutné doručit místně příslušné hygienické stanici.  Testy lze podstoupit přímo na letišti Václava Havla, bližší informace najdete zde. Zaměstnanci  studenti UK mohou využít i cenově výhodnější odběrové místo na 1. lékařské fakultě UK. Seznam dalších odběrových míst v Praze najdete zde. Pokud nedojde k předložení výsledku testu do 7 dnů od příjezdu, budou nařízena karanténní opatření.Kontakty a důležité odkazy

Testování

Zaměstnanci a studenti UK mohou využít i cenově výhodnější odběrové místo na 1. lékařské fakultě UK. Seznam dalších odběrových míst v Praze najdete zde.


Důležité kontakty

Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa a telefonní číslo +420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky

pondělí–čtvrtek 9 - 16 hod, pátek 9 - 15 hod).


Pokud se situace v ČR významně zkomplikuje, Univerzita Karlova se bude řídit dle pokynů příslušných orgánů a jejich nařízení.

Kontaktní osoby na fakultách a součástech Univerzity Karlovy

Složení týmu a kontakty (bez titulů, pozice)


Fakulta

Jméno

Email

Telefon

KTF

Eva Procházková

737 272 242

ETF

Eva Svobodová

604 535 193

HTF

Jiří Navrátil

773 791 542

PF

David Kohout

221 005 334

1.LF

Eva Žáková

606 248 810

2.LF

Milan Trojánek

728 417 055

3.LF

Jiří Beneš

603 479 070

LF PL

Dana Müllerová

606 369 999

LF HK

Jiří Manďák

777 602 677

FaF

Hana Krieglerová

495 067 429

FaF

Kateřina Duspivová

Lenka Vlčková  

Lenka Doová

495 067 641

495 067 300

495 067 241

FF

PřF

Karel Mozr

602 740 635

MFF

Tomáš Jančák

Dana Macharová

Dana Lanková

951 551 298

951 551 254

951 551 414

PedF

Tomáš Bederka

607 860 106

PedF

Ivana Kočová

725 243 170

FSV

Ondřej Blažek

Lukáš Budín

222 112 136

222 112 254

FTVS

Radim Zelenka

603 170 774

FHS

Pavla Šínová

251 080 212

ÚJOP

Dita Výborová

224 990 425

N Karolinum

Petr Valo

602 450 191

ÚDAUK

C Krystal

Renáta Sluková

603 385 146

Ú knihovna

Radka Římanová

603 912 002

CERGE

Ondřej Rydval

601 301 247


Aktuální kontakty na odbory rektorátu UK

Odbor

Kontaktní linka

Centrum pro otázky životního prostředí

220 199 471

Bezpečnostní odbor

224 491 286

Ekonomický odbor

224 491 332, 224 491 331

Odbor výstavby

224 491 322, 224 491 299

Odbor veřejných zakázek

224 491 361, 224 491 734

Odbor vnitřního auditu a kontroly

224 491 509, 224 491 502

Centrum celoživotního vzdělávání

224 491 679, 778 111 424

Odbor projektové podpory

224 491 557, 224 491 399

Centrum pro teoretická studia

222 220 671

Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

224 491 288, 224 491 576

Právní odbor

224 491 363, 224 491 499

Odbor vnějších vztahů

224 491 248, 224 491 656, 224 491 455

Odbor pro vědu a výzkum

224 491 290, 224 491 768

Ústřední knihovna

224 491 966, 224 491 370

Centrum pro přenos poznatků a technologií

224 491 508, 224 491 225 (sekretariát)

Kvestor

224 491 316, 224 491 317

Ústav dějin UK a Archiv UK

224 491 463

Oddělení analýz a strategií

224 491 770, 224 491 522

Oddělení spisové služby (podatelna RUK)

224 491 742, 224 491 282

Nakladatelství Karolinum

224 491 276

Odbor zahraničních vztahů

224 491 301, 224 491 710

Odbor pro studium a záležitosti studentů

• agenda poplatků spojených se studiem

• agenda uznávání zahraničního vzdělání           

• agenda dokladů a matrik                                    

• agenda doktorského studia                       

224 491 803, 224 491 260

224 491 179

224 491 627

224 491 261

224 491 667

Sekretariát rektora / Kancléř

224 491 900, 224 491 314

Ústav výpočetní techniky

224 491 647, 224 491 555

Organizační odbor

224 491 249, 224 249 700

Správa budov a zařízení

224 491 544

Koleje a menzy

224 930 250

Personální odbor

224 491 243

UK POINT - Infolinka

224 491 850Poznámky

1

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Akademickou obec o vývoji průběžně informuje a informace aktualizuje. UK se řídí a bude řídit doporučeními příslušných orgánů a je připravena na vývoj promptně reagovat.

https://youtu.be/rfYMwH9QMKo

2

Překlady do Českého znakového jazyka (ČZJ) naleznete v poznámkách - jsou označeny za jednotlivými odstavci. https://youtu.be/RqQSG9fP6vg

17

Studenti studující studijní programy v cizím jazyce - https://youtu.be/KowYTOAqYxk

23

Výdej průkazů UK - https://youtu.be/0wvS0xszBq0

24

Poradny Centra Carolina

https://youtu.be/Zjg0XyHKIvc25

Rigorózní řízení -

https://youtu.be/rvBDbYTJCjw


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám